CS-club - český a slovenský zahraniční klub

CS-CLUB je uzavřený soukromý internetový diskusní klub, provozovaný ze serverů mimo území České republiky. Nelze se na něj přihlásit přímo. Zájemci o účast, kontaktujte, prosím adresu prilisdlouhonamori@gmail.com. Tento blog uveřejňuje články Ross Hedvíčka a dalších účastníků cs-clubu.

Wednesday, February 28, 2007

Hlas z historie.

Jerry Milek

Považuji tento článek natolik důležitý, že jsem jej přeložil i do češtiny. Český text je uveden pod anglickým. Doufám, že čechům, kteří jen trochu přemýšlí vlastním mozkem, tedy ne oficiální protiamerickou retorikou, si ze statistiky voleb v USA, přeci nějakou představu udělají.
Jarda

A voice from History

In 1787, about the time our original 13 states adopted their new constitution, Alexander Tyler, a Scottish history professor at the University of Edinburgh, had this to say about the fall of the Athenian Republic 2,000 years prior: "A democracy is always temporary in nature; it simply cannot exist as a permanent form of government. A democracy will continue to exist up until the time that voters discover that they can vote themselves generous gifts from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates who promise the most benefits from the public treasury, with the result that every democracy will finally collapse due to loose fiscal policy, which is always followed by a dictatorship."

"The average age of the world’s greatest civilizations from the beginning of history has been about 200 years. During those 200 years, these nations always progressed through the following sequence:
1. From bondage to spiritual faith
2. From spiritual faith to great courage
3. From courage to liberty
4. From liberty to abundance
5. From abundance to complacency
6. From complacency to apathy
7. From apathy to dependence
8. From dependence back into bondage

" Professor Joseph Olson of Hamline University School of Law, St. Paul, Minnesota, points out some interesting facts concerning the 2000 Presidential election:

Population of counties won:
Gore: 127 million;
Bush: 143 million;

Square miles of land won:
Gore: 580,000
Bush: 2,427,000

States won:
Gore: 19
Bush: 29

Murder rate per 100,000 residents in counties won:
Gore: 13.2
Bush: 2.1

Professor Olson adds: "In aggregate, the map of the territory Bush won was mostly the land owned by the tax-paying citizens of this great country. Gore's territory mostly encompassed those citizens living in government-owned tenements and living off welfare.”

Olson believes the United States is now somewhere between the "complacency and apathy" phase of Professor Tyler's definition of democracy, with some 40 percent of the nation's population already having reached the "governmental dependency" phase. If the Senate grants Amnesty and citizenship to 20 million invaders called illegals and they vote, then goodbye USA in less than 5 years. Pass this along to help everyone realize just how much is at stake, knowing that apathy is the greatest danger to our freedom


Hlas z historie.

V roce 1787, v době kdy 13 originálních států unie přijalo novou ústavu, skotský profesor historie Alexandr Tylor z Edinburské university, řekl o pádu Athénské republiky před 2000 lety následující:

"Demokracie je ve své podstatě pouze dočasná. Řečeno jednoduše, nemůže existovat jako stálá forma vlády. Demokracie bude existovat do té doby, dokud voliči nepoznají, že si pro sebe mohou nahrabat ze státní pokladny. Od té chvíle, bude většina voličů volit takové kandidáty, kteří nejvíce naslibují rozdávat ze státní kasy (socialisté, pozn. překl.) na dobročinné účely. Výsledek rozdávání ze státní kasy je, že demokracie se dostane do kolapsu kvůli ztrátě finanční, rozpočtové politiky, která musí následovat diktaturou."

"Průměrná doba těch světových, nejdemokratičtějších civilisací od prvopočátku historie byla okolo 200 let. Během těchto dvou sta let procházel národ těmito stupni":

1. Z nevolnictví (otroctví) k duševnímu přesvědčení.
2. Z duševního přesvědčení k nesmírné odvaze.
3. Od odvahy ke svobodě.
4. Ze svobody k hojnosti a nadbytku.
5. Od nadbytku ke spokojenosti.
6. Od spokojenosti k netečné apatii.
7. Od netečnosti k závislosti.
8. Ze závislosti zpět do otroctví.

Profesor Josef Olson z právní fakulty Hamline univerzity v St.Paul, Minnesota, poukazuje na zajímavá fakta, týkajících se presidentských voleb r. 2000

Počet obyvatel ve vyhraných oblastech:
Gore: 127 mil.
Bush: 143 mil.

Velikost ve čtverečních mílích vyhraných oblastí:
Gore: 580.000
Bush: 2,427.000

Počet vyhraných států unie:
Gore: 19
Bush: 29

Počet vražd na 100.000 obyvatel ve vyhraných oblastech:
Gore: 13.2 (levicová, liberální, Demokratická strana.)
Bush 2.1 (pravicová, konzervativní, Republikánská strana.) Pozn. překl.

Profesor Olson dodává:
"Úhrnem, oblast kterou ve volbách vyhrál Bush, byly převážně lidé platící daně a vlastníci nemovitostí naší velkolepé země. Území, které vyhrál Gore zahrnuje hlavně občany, kteří žijí ve vládou sponsorovaných domech a žijících z podpor."

Olson věří, že v současné době jsou Spojené Státy někde mezi "spokojeností a apatií" podle definice demokracie profesora Tylera, kdy okolo 40% obyvatelstva již dosáhlo fáze "závislosti na vládě". Pokud senát udělí amnestii a občanství zhruba 20 milionům ilegálních přistěhovalců s právem volit, pak bude po USA v kratší době než 5 let. Pomož tuto informaci rozšířit těm, kterým to ještě myslí, aby si uvědomili kolik je v sázce. Naše apatie je největší nebezpečí pro naši svobodu.

A to platí pro všechny skutečně demokratické státy.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

takto nebezpecny a uboze manipulativni clanek s fasizujivimi sklony, jsem uz dlouho necetl... omlouvam se, musim napsat: takto nebezpecny a uboze manipulativni clanek s fasizujivimi sklony, snazici se zminovane aspekty zakryt nekonecnou chytrosti a korektnosti, jsem uz dlouho necetl... strasidelne...

Monday, October 15, 2007 at 6:27:00 AM EST  
Anonymous Rita said...

Well said.

Tuesday, November 11, 2008 at 12:12:00 AM EST  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

TOPlist